Nasi Lekarze

SPECJALIŚCI:

STOMATOLODZY:

LARYNGOLOG

KARDIOLOG

CHOROBY ZAKAŹNE

UROLOG

GINEKOLOG

PSYCHIATRA

PSYCHOLOG

DERMATOLOG

ORTOPEDA

NEUROLOG

RADIOLOG

MEDYCYNA PRACY

OKULISTA